BOYARYNYA MOROZOVA

1886, canvas, oil, 304x587 cm
Boyarynya Morozova, 1886, Surikov Vasily, The Tretyakov Gallery paintings to artist of ArtRussia

Comments